Hamnordning

Hamnordning

För TVBS, Tureholmsvikens Båtsällskap

ALLMÄNT

Reglerna i denna hamnordning måste efterföljas, i andra fall löper medlemmen risk att sägas upp från sin båtplats.

BÅTSTORLEK

Båt i hamnanläggningen får vara max 13 m lång, och båtbreddan vara minst 30 cm smalare än tilldelad båtplats. Skulle en medlem byta båt till en båt med större bredd ska klubben om möjlighet finns tillhandahålla en bredare plats mot högre avgift. Likaså gäller att medlem som byter till mindre båt ska om möjligt erbjudas en smalare plats med lägre avgift.

EL OCH VATTEN

Huvudregeln är att elström enbart får användas för tillfälligt arbete med båt. Elkablar får inte vara kopplade till båt utan tillsyn från båtägaren. Om godkänd jordfelsbrytare finns fast installerad på båten och ansluten med 3×2,5 mm² jordad kabel, godkänd för utomhusbruk, är det tillåtet att ladda batterier under max två dygn. Av säkerhetsskäl är annan användning av el inte tillåten.

Vatten får användas för påfyllning av dricksvatten samt för rengöring av båt och avspolning av bryggan.

FÄRD I RÄNNAN

Högsta tillåtna hastighet i rännan är 5 knop. Den som vill köra fortare måste gå minst 50 meter utanför rännan innan fartökningen påbörjas – detta för att minimera igenslamningen av rännan.

FÖRSÄKRING

Samtliga båtar som ligger förtöjda eller förflyttas inom hamnanläggningen ska vara tillfredsställande försäkrade.

FÖRTÖJNINGSREGLER

Vid förtöjning vid brygga mellan Y-bommar ska fyrpunktsförtöjning användas. Vid A- och C-bryggorna måste förtöjningslinorna vara så långa att båten inte hänger i linorna vid lågt vattenstånd. På förtöjningslinorna ska ryckdämpare av tillräcklig dimension vara monterade. Förtöjningsfjädrar av metall får inte användas ytterst på Y-bommarna. Alla båtar ska ha minst 2 fendertar på var sida.
Tågvirke för förtöjning ska ha minst följande dimensioner:
0-1 tons båtar – 10 mm
1-3 tons båtar – 10-14mm
3-6 tons båtar – 14-20 mm

GÄSTKAJEN

Platserna vid gästbryggan är avsedda för gästande båtar men får tillfälligt användas av medlemmar vid i- och urlastning av båt samt då högtryckstvätten används.

VAKTHÅLLNING

Uppgifter om regler för vaktpass och förteckning över gällande vaktpass finns inne i klubbstugan.

VATTENDJUP

Vid medelvattenstånd ska yttre delen av hamnbassängen öster om B-bryggan ha ett djup av 2.1 meter. Väster om B-bryggan ska den yttre delen av hamnbassängen hålla 1.8 meters djup.

ÖVRIGA OMRÅDESREGLER

Jollar ska inte förtöjas vid bryggor eller vid båt utan ska läggas upp på av hamnkaptenen anvisad plats. Dragvagnar som har använts ska ställas tillbaka på inhägnad plats vid bryggan. Bilar ska parkeras på stora parkeringen, parkeringsregler ska följas. Endast ur- och ilastning av bil på vändplatsen vid klubbstugan är tillåten.

Söker du en säker båtklubbsplats centralt i Trosa?

Välkommen till Tureholmsviken och TVBS! Välkommen att kontakta oss för information om lediga platser och priser.