Stadgar

STADGAR S9101

STADGAR FÖR TUREHOLMSVIKENS BÅTSÄLLSKAP (TVBS)

Utfärdade 1987, rev 1990 

§ 1 ÄNDAMÅL

 1. Sällskapets ändamål är att tillvarata medlemmarnas intressen i anslutning till båtlivet samt verka för ett gott kamrat- och sjömanskap.
 2. Sällskapets ändamål är likaså att tillvarata tomtägarnas intressen inom Västra Fän, intressen rörande deras båtplats- och nyttjanderätt till servitutsområde STG, 1AA, 1M och 312. Vidare att följa det avtal som upprättas mellan tomtägarna och båtsällskapet.

§ 2 MEDLEMSKAP

 1. Var och en som äger eller hyr en båtplats är skyldig att vara aktiv medlem. Familjemedlem räknas automatiskt som medlem.
 2. Aktivt medlemskap är avsett för medlemmar som antagits pga skyldigheter enligt § 2:1. Aktiv medlem under 16 år äger ej rösträtt och betraktas som juniormedlem. Seniormedlem äger rösträtt och erhåller information av sällskapet.
 3. Passivt medlemskap kan endast den erhålla som äger fastighet inom Västra Fän. Passivt medlemskap berättigar till rösträtt, men det åligger sådan medlem att själv hålla sig informerad om sällskapets verksamhet, då sådant medlemskap är helt avgiftsfritt.

§ 3 MEDLEMS INTAGNING OCH UTTRÄDE

 1. Aktivt medlemskap kan erhållas av envar såvida inte sällskapets syfte eller särskilda skäl hindrar detta. Beviljat medlemskap berättigar inte i och för sig till båtplats i sällskapets hamn.
 2. Passiv medlem är varje tomtägare inom Västar Fän som tecknat avtal med sällskapet.
 3. Inträde sker genom skriftlig ansökan till sällskapets styrelse varigenom sökande förbinder sig att följa sällskapets stadgar, ordningsföreskrifter och i laga ordning fattade beslut. Styrelsen fattar beslut om inträde.
 4. Utträde som aktiv medlem ur sällskapet skall skriftligen anmälas till styrelsen. För tomtägare inom Västra Fän innebär detta övergång till passivt medlemskap.

§ 4 MEDLEMS UTESLUTNING

 1. Medlem som gör sig skyldig till sådant handlingssätt eller uppträdande så att sällskapets anseende, intressen eller syfte äventyras, eller icke fullgör sina skyldigheter enligt stadgarna, kan av styrelsen uteslutas.
 2. Aktiv medlem, som inte senast inom 2 månader efter anmodan erlägger fastställda avgifter, anses ha utträtt ur sällskapet.
 3. Aktiv medlem, som är tomtägare inom Västra Fän och som ej fullgjort sina skyldigheter enligt § 4.1 och 4.2 överförs till passivt medlemskap.
 4. Medlem som blivit utesluten enligt § 4.1, 4.2 eller 4.3 och har båtplats, skall omedelbart lämna sin plats till sällskapet med rätten att flytta båten från platsen. Kostnader i samband med detta debiteras båtägaren. Uteslutning enligt §4 kan överklagas till årsmötet.
 5. Beträffande andelsägare som ej är tomtägare inom Västar Fän och enligt ovan ej fullgjort sina skyldigheter, äger sällskapet rätt att inlösa den aktuella båtplatsen till det ursprungliga inköpspriset.
 6. Eventuell uteslutning skall meddelas till ÖSBF.

§ 5 AVGIFTER

 1. Avgifter till sällskapet består av inträdesavgift, underhållsavgift alt. Hyresavgift. Avgifterna fastställs av årsmötet och skall betalas senast 30 dagar efter att utsänd inbetalningsavi erhållits. Extra uttaxering företas efter beslut på årsmötet.
 2. Inträdesavgift betalas av person som begär medlemskap i sällskapet. Avgiften är till för att stävja medlemskap där inget egentligt intresse för sällskapet föreligger utöver själva medlemskapet. Undantag ifrån inträdesavgift kan beviljas av styrelsen om så anses befogat, t.ex. för familjemedlemmar eller delägare i båt.
 3. Aktiv medlemsavgift baseras på de faktiska administrativa kostnader som belastar sällskapet, dels för att kunna hålla medlemmarna med fullgod information rörande verksamheten, dels för att kunna bedriva ett effektivt styrelsearbete. Medlemsavgiften för juniorer är mer att betrakta som symbolisk.
 4. Underhållsavgift baseras på de faktiska kostnaderna för underhåll och investering av hamnområde, brygga, kajer, ränna samt ansluten bilväg och parkering. Avgiften betalas av båtplatsägare som har plats vid hamnanläggning. Differentiering efter båtplatsbredd vid brygga och kajer skall företas.
 5. Hyresavgiften baseras på uppskattat underhåll- och investeringskostnader för sällskapet. Differentiering efter båtplatsbredd vid brygga och kajer skall företas.

§ 6 ANDELSKONTRAKT

 1. Ett antal platser vid sällskapets hamnanläggning är andelsplatser och säljs via kontrakt. Det åligger innehavaren av andelsplats att följa upprättat kontrakt, annars föreligger risk för uteslutning enligt § 4.

§ 7 HYRESAVTAL

 1. Platser som inte utnyttjas av tomtägare inom Västra Fän eller andelsägare kan överlåtas till sällskapet för uthyrning. 

§ 8 BESLUTANDE ORGAN

 • Årsmötet
 • Övriga ordinarie möten
 • Extra möten
 • Styrelsen

§ 9 VERKSAMHETSÅR

 1. Båtsällskapets verksamhetsår omfattar perioden 1/9 – 31/8. 

§ 10 ÅRSMÖTE

 1. Årsmöte skall avhållas senast under november månad.
 2. Datum för årsmötet meddelas senast 14 dagar i förväg.
 3. Vid årsmötet skall förutom övriga ärende, förekomma: 
 • Föredragande av styrelse- och revisionsberättelse
 • Fråga o styrelsens ansvarsfrihet 
 • Fastställande av stat och stadgenliga avgifter 
 • Val av styrelse
 • Val av revisorer
 • Övriga val såsom ombud till förbund

§ 11 ÖVRIGA ORDINARIE MÖTEN

 1. Datum och plats för övriga ordinarie möten meddelas senast 14 dagar i förväg. 

§ 12 EXTRA MÖTEN

 1. Extra möten hålls när styrelsen finner så påkallat.
 2. Om sällskapets revisorer eller minst en sjättedel av samtliga röstberättigade medlemma begär avhållande av extra möte för behandling av visst ärende, skall styrelsen inom 14 dagar efter sådan begäran kalla till extra möte.
 3. Vid extra möte får endast behanlas de ärenden som föranlett detsamma.

§ 13 STYRELSE OCH VAL AV STYRELSE

 1. Sällskapet företräds av en styrelse som på medlemmarnas uppdrag förvaltarsällskapets fasta tillgångar och medel, förbereder ärenden till årsmöte, övriga ordinarie möten, extra möten samt verkställer därvid fattade beslut.
 2. Styrelsen består av följande ordinarie ledamöter och suppleanter vilka väljs på 2 år.
  – Ordförande
  – V. ordförande
  – Sekreterare
  – V. seketerare
  – Kassör
  – Hamnfogde
  – V. hamnfogde
  – Suppl 1
  – Suppl 2                 
 3. Vid val av styrelse skall hänsyn tas till kontinuitet, varvid mandattiden förskjuts så att halva styrelsen väljs åt gången.
 4. Kandidater till styrelsen utses bland medlemmar som förklarat sig villiga. Föreligger fler kandidater än antal funktionärer som skall tillsättas, sker omröstning, varvid de är valda, som i tur och ordning erhållit högsta röstetal. Om någon begär skall sluten omröstning tillämpas.
 5. Avgående styrelseledamot kan återväljas om ansvarsfrihet beviljas.

§ 14 STYRELSENS SKYLDIGHETER

 1. För av fattade beslut är de ansvariga som deltagit i beslutet och ej reserverat sig. Reservation skall antecknas i protokollet.
 2. Ordföranden skall opartiskt föra ordet vid såväl sällskapets som styrelsens sammanträden, samt då så påfordras vara sällskapets representant. Vid årsmötet bör annan än ordinarie ordförande utses.
 3. Sekreteraren skall ombesörja kallelser till sällskapets sammanträden och vid dessa föra noggranna protokoll, handha sällskapets korrespondens, sköta löpande ärenden samt föra register över medlemmar och båtar.
 4. Kassören skall uppbära avgifter, förvalta sällskapets kassor och postgiro samt i av sällskapets godkänd bank insätta medel och däröver föra noggranna räkenskaper, varje kvartal upprätta och för styrelsen föredra rapport över sällskapets ekonomiska ställning samt rapporter då medlem försummar sina ekonomiska skyldigheter. Kassören äger icke rätt att göra utbetalningar som icke är godkända av styrelsen eller sällskapet.
 5. Hamnfogden skall leda arbetet i hamnen och därtill hörande område, vara sällskapets materialförvaltare, ansvara för fördelning av båtplatser samt vid styrelsens och sällskapets sammanträden föredra ärenden som berör hans ansvarsområde.
 6. Övriga styrelseledamöter skall delta i styrelsens och sällskapets sammanträden samt vid ordinarie funktionärs frånvaro sköta dennes befattning. Styrelseledamot som utan vägande skäl är frånvarande under 3 på varandra följande sammanträden, anses ha utträtt ur styrelsen.
 7. Styrelsen tecknas av ordföranden och kassör var för sig.

§ 15 BESLUT OCH VAL

 1. Alla ärenden avgörs med enkel majoritet där inte kvalificerad majoritet särskilt föreskrivs i dessa stadgar.
 2. Avgörande sker med öppen omröstning utom för de fall då vid val sluten omröstning begärs.
 3. Vid fall av lika röstetal äger ordförande utslagsröst.

§ 16 REVISORER

 1. Minst 2 revisorer samt en suppleant väljs på 1 år vid årsmötet. Vid val av revisorer äger styrelsen ej rätt att delta.
 2. Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och sällskapets räkenskaper. Räkenskaperna skall minst en gång årligen revideras av revisorerna, vilka till årsmötet skall avge skriftlig revisionsberättelse samt till- eller avstyrka ansvarsfrihet.
 3. Förekommer fel i räkenskaperna eller förvaltningen och detta förtigits av revisorerna, drabbar dem samma ansvar som styrelsen.

§ 17 VALBEREDNING

 1. Val av styrelse och revisorer förbereds av valberedningskommittén. Denna skall i god tid inför årsmötet lämna in förslag till styrelsen.
 2. Valberedningens förslag bör medfölja kallelsen till årsmötet så att medlemmarna får information i god tid.
 3. Valberedningen skall bestå av tre medlemmar varav en utses till sammankallande.
 4. Valberedningen utses av årrmötet.

§ 18 EMBLEM

 1. För båtsällskapets emblem gäller särskild utformad bestämmelse.

§ 19 HAMNORDNING

 1. För förhållandena vid sällskapets hamn och hamnområde gäller särskilda utfärdade bestämmelser. 

§ 20 BÅTPLATSANSVAR

 1. Ansvarig för av sällskapet under året tilldelad båtplats är den som tecknat båtplats genom avtal, andelskontrakt eller hyreskontrakt.
 2. Familjemedlem eller deltagare i båt får disponera båtplatsen utan krav på medlemskap.
 3. Båtplatsansvarig måste till sällskapet uppge om annan utom familjen utnyttjar båtplatsen, såsom delägare i båt eller vid tillfällig utlåning av båtplats.
 4. Om båtplats under längre tid än 1 vecka lånas ut, måste ovillkorligen uppgifter om båtägare, båt och försäkringsbolag anmälas till sällskapet. Observera att uthyrning av båtplats i egen regi ej är tillåten.
 5. Anmälan görs skriftligen till sällskapet och lämpligen till hamnfogden.

§ 21 UPPGIFTER TILL BÅTFÖRBUNDET

 1. Båtsällskapet skall årligen insända av förbundsstyrelsen begärda uppgifter beträffande sällskapets styrelse sammansättning, medlemsantal och båtantal enligt senaste årsredovisning. 

§ 22 STADGEÄNDRING

 1. Förslag till stadgeändring eller tillägg till dessa skall vara styrelsen tillhanda minst 14 dagar före det sammanträde på vilket det skall behandlas. I kallelsen anges att förslag till stadgeändring föreligger.
 2. För dylikt förslag skall kunna antas erfordras att det godkänns med minst 2/3-dels majoritet på två på varandra ordinarie möten.

§ 23 SÄLLSKAPETS UPPLÖSNING

 1. Skulle på grund av oförutsedda omständigheter frågor uppstå om sällskapets upplösning, skall eventuellt beslut därom fattas med ¾-dels majoritet av de röstberättigade medlemmarna.
 2. Vid sällskapets sista sammanträde skall styrelsen av sällskapet erhålla direktiv om hur det skall förfaras med sällskapets tillgångar.

Söker du en säker båtklubbsplats centralt i Trosa?

Välkommen till Tureholmsviken och TVBS! Välkommen att kontakta oss för information om lediga platser och priser.