Miljöplan, Tureholmsvikens Båtsällskap

Miljöplan, Tureholmsvikens Båtsällskap

 

Tureholmsvikens Båtsällskap Miljöplan

Version 1 / 2023-03-27

Syfte: Klubbens miljöplan har som syfte att ge medlemmarna en gemensam målsättning och skall vara en riktlinje för klubbens miljöarbete. Miljöplanen är ett levande dokument som skall förändras i takt med att ny kunskap, nya produkter och nya möjligheter att minska miljöpåverkan blir kända och praktiskt användbara. Styrelsen fastställer miljöplanen, nytt beslut fattas varje år i den mån planens innehåll förändras.

Målsättning: – Hänsyn till miljön ska tas i alla delar av båtlivet på vattnet såväl som på land. – Båtägare ska ha kunskaper om hur båtens skötsel, framfart och hur livet ombord påverkar miljön och därigenom fatta beslut utifrån minsta möjliga miljöpåverkan. – Produkter som används i båtlivet och som kan påverka miljön negativt ska användas med eftertanke och i enlighet med gällande regelverk. – Metoder och produkter ska väljas efter minsta miljöpåverkan utifrån de förutsättningar som råder där båten har sin hamn och i de vatten den färdas i.

Klubbens gemensamma ambitioner för båtklubbens område: Avlopp: Klubbstugans, toalettens och toatömningens avlopp är anslutna vår slutna tank som tömmes regelbundet. Det får under inga omständigheter hamna farligt avfall i våra avlopp.

Sopor: Varje medlem i Tvbs är ansvarig för att eget uppkommet avfall bortförs från klubbens område och hanteras i enlighet med rådande kommunala regler. När vi kastar loss från en ö ska där gärna vara mindre skräp än när vi förtöjde. Om avfall uppkommer av klubbens egna anläggning får det mellanlagras på klubbområdet en begränsad tid, men ska vid närmaste lämpliga tillfälle bortforslas till återvinningsstation. Miljöfarligt avfall ska hanteras så att vi inte riskerar förekomst av spill.

Båtarnas toaletter, latrin och avlopp: Det är förbjudet att tömma toalettavfall i hav eller sjö (inom Svenskt territorium). Utsläpp av avlopp från disk och tvätt direkt i vattenmiljön är svårt att undvika, men vi skall sträva efter att använda disk- och rengöringsmedel med minsta möjliga miljöpåverkan.

Båtvård: Vid skötsel av våra båtar skall vi sträva efter att göra det på ett miljöriktigt sätt. Miljöfarligt avfall från färgrester (torra som rinnande) måste samlas upp och hanteras för vad det är. Färgdamm likaså. Vi skall endast använda bottenfärger godkända för Östersjön, samt uppmuntra till än mer miljövänliga alternativ. Tänk på att glykol, oljor eller bränsle heller inte får rinna ut på mark eller i vattnet. Genom att vi tar den miljöhänsyn vår skärgård förtjänar kanske kommande generationer kan få uppleva det härliga båtliv som idag lockar oss ut på böljan den blå.

QR länk till godkända bottenfärger i Östersjön (ej Mälaren)

 

 

Styrelsen

Marcus Rix, miljösamordnare